Untitled Document
 

 

 
 
  การตั้งศาลพระภูมิ  
 

 

 
 
 
  ข้อมูลส่วนตัว  
 
  ชื่อ นายตุ๋ย ยั่งยืน
  อายุ

๗๕ ปี

  การศึกษา ประถมศึกษา
  สถานภาพ สมรส
  ที่อยู่ที่ติดต่อได้

๑๗๕ /๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

     
 
     
 
ภูมิปัญญา

ความเชี่ยวชาญด้านศาสนา ประเพณี และการประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิ

 
 

     ประโยชน์ต่อตน และชุมชน เป็นความชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า ทุกบ้านจะต้องมีศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อจะได้ดูแลปกป้อง ให้คนในบ้านนั้น ๆ อยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขายเจริญก้าวหน้า มีความร่ำรวย จึงทำให้เกิดความสบายใจ หรือมีความสุขทางใจ

 
     
 

ประวัติ

 
 

     ได้รับการถ่ายทอดจากปู่แหลม จันทศร ที่สืบทอดวิชามาจากบรรพบุรุษ

 
     
 

ประวัติของพระภูมิ

 
       มีพ่อชื่อ ท้าวกาละทัน แม่ชื่อ นางสีมหาธิบดี มีพี่น้องทั้งหมด ๗ คน  
       คนที่ ๑ พระไชยมงคล เป็นพระภูมิเจ้าที่บ้าน  
       คนที่ ๒ พระธรรมโหรา เป็นพระภูมิเจ้าที่สวน  
       คนที่ ๓ พระไชยะกันสพ เป็นพระภูมิเจ้าที่ยุ้งและลานข้าว  
       คนที่ ๔ พระชากุธารา เป็นพระภูมิเจ้าที่วัด  
       คนที่ ๕ พระเยาวแมน เป็นพระภูมิเจ้าที่โรงวัว  
       คนที่ ๖ พระสีต้น เป็นพระภูมิเจ้าที่โรงบ่าว – สาว  
       คนที่ ๗ พระธรรมสาครราช เป็นพระภูมิเจ้าที่ปากประตู และบันได  
     
       พระภูมิมีคนรับใช้ ๓ คน คือ จันทะทิต , จันที และจันทะเชิง  
       พระภูมิจะนอนตามวันคือ  
       วันอาทิตย์ นอนศีรษะไปทางทิศบูรพา เท้าไปทางทิศประจิม  
       วันจันทร์ นอนศีรษะไปทางทิศอาคเนย์ เท้าไปทางทิศพายัพ  
       วันอังคาร นอนศีรษะไปทางทิศทักษิณ เท้าไปทางทิศอุดร  
       วันพุธ นอนศีรษะไปทางทิศหรดี เท้าไปทางทิศอีสาน  
       วันพฤหัสบดี นอนศีรษะไปทางทิศประจิม เท้าไปทางทิศบูรพา  
       วันศุกร์ นอนศีรษะไปทางทิศพายัพ เท้าไปทางทิศอาคเนย์  
       วันเสาร์ นอนศีรษะไปทางทิศอุดร เท้าไปทางทิศทักษิณ  
     
 

เครื่องที่จะทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ

 
       ๑. ไก่ ๑ ตัว  
       ๒. กล้วยน้ำว่า ๑ หวี  
       ๓. มะพร้าวอ่อน ๑ ลูก  
       ๔. บายศรีปากชาม  
       ๕. ขนมต้ม ( ขาว-แดง ) ๑ สำรับ  
       ๖. ไข่ต้ม ๑ ลูก  
       ๗. บุหรี่ ๑ ซอง  
       ๘. เงินค่าครู ๑๕ บาท  
       ๙. หมาก ๓ คำ  
 

     ๑๐.ดอกไม้ ธูป เทียน

 
     
 

ขั้นตอนการเชิญพระภูมิขึ้นศาล

 
       ขั้นตอนที่ ๑ ต้องทำน้ำมนต์สำหรับพรมศาลพระภูมิก่อน เมื่อทำน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อย ให้นำไปพรมที่ศาลพระภูมิ  
       ขั้นตอนที่ ๒ เป็นพิธีศาลพระภูมิ ให้ตั้งนโม ๓ จบ แล้ว ว่าคาถา ขณะว่าคาถาให้เดินเวียนรอบศาลพระภูมิ ๓ รอบ  
       ขั้นตอนที่ ๓ เชิญพระภูมิขึ้นศาล กล่าวคำเชิญพระภูมิขึ้นศาล แล้วถวายพระภูมิโดยกล่าวคำ ถวายพระภูมิ เป็นอันเสร็จพิธี  
     
 

ปัญหา / อุปสรรค

 
       •  บุคคลที่ทำพิธีไม่มีผู้สืบทอด  
       •  ปัจจุบัน ไม่นิยมการตั้งศาลพระภูมิ  
 

     •  นิยมใช้พระสงฆ์ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ

 
     
     
 
 

    

 
     
 
 

การทำบุญกลางบ้าน

 
     
 
 
     
 

ประวัติความเป็นมา

 
 

     หลังวันสงกรานต์ของทุกปี จะเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวตำบลน้ำเป็น หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำเป็น กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง คือ การทำบุญกลางบ้าน ซึ่งเป็นงานบุญ ที่มีการสืบต่อมากจากบรรพบุรุษ จึงไม่มีใครรู้เรื่องราวความเป็นมาที่แท้จริง โดยสถานที่ตัดงานเป็นศาลากลางบ้านที่ชุมชนในหมู่บ้านร่วมกันสร้าง ร่วมกันออกทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง

 
     
 

วิธีดำเนินการ

 
 

     คณะกรรมการหมู่บ้านได้ประชุม และตกลงกันว่าจะจัดงานบุญกลางบ้าน ในวันใด เมื่อก่อนถึงวันงานจะมีการสวดมนต์เย็น ชาวบ้านในหมู่บ้านจะขนทรายมากองไว้ ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า กองพระทราย ใช้สายสิญจน์ ธูป เทียน ดอกไม้ปักที่กองพระทราย ชาวบ้านในหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มีการ้องรำทำเพลง การละเล่นพื้นบ้าน

 
       วันรุ่งขึ้น เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ชาวบ้านจะนำปิ่นโตอาหารหวานคาว เดินทางมารวมกันที่ศาลาและได้จดชื่อญาติมิตร ( ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ พี่ น้อง ) ผู้ล่วงลับ เขียนบนลงกระดาษ พระสงฆ์ชักบังสุกุล นำรายชื่อคนตายมาเผา เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้ว นำเอาอาหารใส่เรือที่ทำจากล้วย หรือกาบหมาก ไปปล่อยลงแม่น้ำ เป็นอันเสร็จพิธี  
     
  ประโยชน์ต่อตน และชุมชน  
 

     การทำบุญกลางบ้าน เป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เมื่อถึงเวลาที่จะมีงาน ชาวบ้านต่างช่วยเหลือกัน ขาดเหลืออะไรก็จะเพิ่มเติมให้กันและกัน สร้างความสามัคคีระหว่างคนในชุมชน

 
     
 

แนวทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต

 
 

     งานประเพณีของชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำเป็น กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไม่ว่าจะเป็นงานใด จะต้องปรับให้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น งานทำบุญกลางบ้าน อาจจะมีการเพิ่มเติม การนำขนมมากินกันนอกเหนือจากงานบุญ โดยจะยังรักษาแก่นแท้ของประเพณีไว้ สืบทอดให้ลูกหลานรุ่นต่อไป

 
     
     
 
     
     
 
 

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

 
 

 

 
 

ประวัติความเป็นมา

 
       การตักบาตรเทโว มีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล ตามพุทธประวัติ กล่าวว่า พรรษาที่ ๗พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ภายใต้ร่มไม้ปาริชาต ในดาวดึงสเทวโลกเพื่อแสดงอภิธรรมโปรดพุทธมารดา ออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากดาวดึงส์ ทางบันไดแก้ว ซึ่งอยู่ท่ามกลางบันไดเงิน บันไดทอง ที่เมืองสังกัสสนคร ห้อมล้อมด้วยเหล่าเทพยดาทั้งหลาย พระอินทร์ถือบาตรเสลมัยมี สีคล้ายเมล็ดถั่วเขียว ลงบันไดทองเบื้องขวา พระอินทร์ถือฉัตรลงบันไดเงินเบื้องซ้ายขวา มาตุมาตลีเทพบุตรถือพิณ ดีดขับนำเสด็จลงบันไดเบื้องหน้า ท้าวสันดุสิตเทวราชกับท้าวสุยามเทวราชทรง พิพยจามร ถวายรำพายพัดทั้งซ้ายขวา มาตุลีเทพบุตรถือผอบทองเต็มไปด้วยดอกไม้โปรยปรายไปเบื้องหน้า เมื่อลงมาถึงเมืองสังกัสสนคร ประชาชนได้ห้อมล้อมตักบาตรพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมหาศาล วันนี้เป็นวันที่ พระพุทธเจ้าเปิดโลกชาวนรก มนุษย์ สวรรค์ ได้เห็นกันหมดทุกภูมิ  
     
 

วิธีดำเนินการ

 
       ประเพณีตักบาตรเทโวรณหณะของชาวกิ่งอำเภอเขาชะเมา เป็นงานประจำปี ที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยจะจัดงานหลังออกพรรษา ๑ วัน ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ใช้สถานที่ บริเวณที่ว่าการกิ่งอำเภอเขาชะเมา โดยคณะกรรมการจัดงานซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ , องค์การบริหารส่วนตำบล . สถานศึกษา , คณะสงฆ์กิ่งอำเภอเขาชะเมา , กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน พร้อมกำหนดรูปแบบของกิจกรรมให้สอดคล้องกับประวัติที่มาของการตักบาตรเทโว โดยกิจกรรมพอสังเขปดังนี้  
 

     ๑. การบิณฑบาตของพระสงฆ์ ในสังกัดเขตกิ่งอำเภอเขาชะเมา ทั้งหมดร่วมบิณบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

 
       ๒. การบรรยายธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ  
 

     ๓. การประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

 
 

     ๔. ขบวนฟ้อนรำ เปรียบเป็นนางฟ้า

 
       ๕. ขบวนนางฟ้า เทวดา และเปรตนรกภูมิ เพื่อจำลองการเปิดโลกทั้ง ๓ ภพ (สวรรค์ มนุษย์ นรก )  
     
 

ประโยชน์ที่พึงได้รับ

 
       พุทธศาสนิกชน  
       ๑. มีความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมาของวันออกพรรษา  
       ๒. ได้คติธรรมเรื่องการอยู่ร่วมกัน หลักการอ่อนน้อมถ่อมตน ความเสียสละรู้จักให้  
       ๓. ตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีที่เป็นสื่อสร้างสรรค์ให้ครอบครัวและชุมชนกลับมาทำบุญร่วมกัน  
       ๔. พุทธศาสนิชนมีบทบาทในการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นชาวพุทธที่ดี  
     
       สังคม  
       การปฏิบัติตามกิจกรรมวันออกพรรษา สามารถทำให้เกิดความเข้าใจในสังคมโลกได้ โดยสามารถว่ากล่าวตักเตือน และให้โอกาสว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันในหมู่สงฆ์ สร้างให้เพื่อนมนุษย์ได้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันมีสิ่งที่จะต้องกระทบกระทั่ง ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา ใจ การแสดงตนยอมให้ผู้อื่นตักเตือน และผู้ตักเตือนว่ากล่าวด้วยจิตใจเมตตา นับว่าเป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม และเพื่อนร่วมโลกอย่างแท้จริง  
     
 

แนวทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต

 
 

     งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะของชาวกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไม่ว่าจะเป็นงานใด จะต้องปรับให้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น กิจกรรมการประกวดนางฟ้า เพื่อจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วม โดยจะยังรักษาแก่นแท้ของประเพณีไว้ สืบทอดให้ลูกหลานรุ่นต่อไป

 
     
     
 
     
     
 
 

میهن وید , دانلود فیلم , دانلود فیلم رایگان , دانلود فیلم با لینک مستقیم و سرعت بالا , دانلود فیلم ایرانی , دانلود تریلر فیلم , دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم با لینک مستقیم دانلود فیلم, download film , download movies

๏ฟฝำนัก๏ฟฝาน๏ฟฝัฒ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง   

๏ฟฝูน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาช๏ฟฝ๏ฟฝรจัง๏ฟฝ๏ฟฝัด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิท  ๏ฟฝำบ๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง   ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

๏ฟฝ๏ฟฝ.  ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ .  ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 

Visitors:554350
Pageviews:575345